תנאי שימוש – אתר לוחות גיקליסט גיק מדיה

אתר האינטרנט  "גיק ליסט" (בכתובת  https://geeklist.geektime.co.il/) מופעל על ידי חברת גיק מדיה תקשורת מקוונת בע״מ (להלן: "המפעילה"). מטרות אתר האינטרנט הינן: (א) להוות צינור לחיבור בין משתמשים המבקשים לחפש מקום עבודה לבין מעסיקים פוטנציאליים המחפשים עובדים זמינים; (ב) יצירת חיבור בין משתמשים המבקשים למצוא נותני שירותים במגוון רחב של תחומים לבין נותני שירותים; וכן (ג) לוח מודעות העוסק באירועים וכנסים כמפורט באתר.

1.           מבוא

1.1.               השימוש בדף האינטרנט, המהווה לוח פרסומי בלבד ופלטפורמה : (א) המקשרת בין מחפשי עבודה למעסיקים פוטנציאליים לצורך מציאת עבודה; (ב) המציגה פרטי נותני שירותים למשתמשים לצורך מתן שירותים במגוון תחומים; וכן (ג) לצורך הזמנת המשתמשים להשתתף באירועים וכנסים (להלן: "האתר"), הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), לאמור במדיניות הפרטיות של האתר ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.

1.2.               מטרת תנאי השימוש הינה להבהיר את היחסים בין המפעילה לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשירותיו. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש להוראות ולתנאים אלה והתחייבותו לפעול על פיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש, בנוסף, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.

1.3.               תנאי השימוש קובעים את הגישה של המשתמש לאתר ויחולו על כל שימוש שיעשה בהם המשתמש, לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם, וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

1.4.               בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר.

2.           הגדרות

"התוכן" האתר, תכני מודעות הדרושים, תכני מודעות נותני השירותים, התכנים הנוגעים לאירועים ולכנסים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים המנויים באתר, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מוצגים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמנוי, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון.

"שגיאות" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" ו"משתמש/י קצה" הינם, בין היתר, יחידים וישויות, המבקשים לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך; או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"מעסיק/ים" משמעותם יחידים וישויות בעלי חשבון באתר, שמטרתם הינה הצעת משרה/ות למשתמשי האתר לצורך איתור עובד/ים מתאימים.

 

"נותני שירותים" משמעותם יחידים וישויות בעלי חשבון באתר, המספקים שירותים במגוון רחב של תחומים, אשר מבקשים לעשות שימוש בשירות לצורך הענקת שירותים למשתמשי הקצה.

"מפרסמי אירועים" משמעותם משתמשים אשר עושים שימוש באתר לצרכי פרסום ו/או קידום אירועים וכנסים.

"משתמש/ים " משמעותם משתמשי קצה, מעסיקים, נותני שירותים ומפרסמי אירועים.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים או המידע האלקטרוניים המוגשים על יד המשתמש/ים או הנאספים על ידי המפעילה במהלך השימוש באתר.

3.           על תנאי השימוש

3.1.               תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.

3.2.               מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות השירות, ולעניין השימוש בהם.

4.           קניין רוחני

4.1.               כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר, התוכן, העיצוב, העריכה וסימני המסחר, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

4.2.               מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של המפעילה.

4.3.               אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן במלואו או בחלקו לצורך הפצה או פרסום ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

4.4.               אין לעשות בתוכן שימוש כלשהו, אלא למטרות לשמן נועדו, לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מובהר כי משתמש רשאי לעשות שימוש בתוכן אך ורק לצורך חיפוש עבודה או עובדים, לצורך איתור נותני שירותים לצרכיו ו/או לצורך קבלת מידע על אירועים וכנסים המתפרסמים באתר מעת לעת, ורשאי להעביר את פרטיו למשתמשים אך ורק באמצעות הקישורים המופיעים באתר. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן האתר לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.

4.5.               המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

5.           אחריות ואי נטילת אחריות

5.1.               התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים וכל התכנים הכלולים באתר מוצגים בו על בסיס AS IS ובהתאם להחלטת המפעילה, ולא תהיה למשתמש/ים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לתכנים המתפרסמים באתר. יחד עם זאת, אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן, השימוש, ו/או הגלישה באתר הינם על אחריות המשתמשים בלבד ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ו/או ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם או התאמתם לכל מטרה שהיא. מובהר כי התכנים, לרבות המשרות, השירותים, האירועים והכנסים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי המפעילה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

5.2.               המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות הדוא"ל, דיוור או מסרון. המפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד שלישי דרך האתר.

5.3.               משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי לאינטראקציה שלו מול צדדים שלישיים, לרבות משתמשים המפרסמים באמצעות השירות, בין אם מחליט המשתמש הקצה ליצור קשר עם מעסיק, נותן שירותים ו/או מפרסם אירועים או שמעסיק, נותן שירותים ו/או מפרסם אירועים כאמור מחליט ליצור קשר עם משתמש הקצה, בין באמצעות שיחה ובין באמצעות פגישה. משתמש הקצה מבין כי המפעילה לא ערכה בדיקת רקע למשתמשים המפרסמים באתר. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך למשתמשים, בכל שלב, בדיקות רקע כאמור.

5.4.               המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעותו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

5.5.               יתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

5.6.               כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר צד שלישי, לרבות אתרים הקשורים לאירועים, אינה כוללת את המפעילה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין נותן השירותים או המפרסם הנוגע בדבר. המפעילה אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר.

5.7.               המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

5.8.               אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה או מי מטעמה.

5.9.               על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוח שלה, מפני וכנגד כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתופנה אליה מכל צד שהוא (לרבות שכ"ט עו"ד) שעילתה קשורה במישרין או בעקיפין ל: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

5.10.            למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של המפעילה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי מעסיקים, נותני שירותים או מפרסמי אירועים באתר. כמו כן המפעילה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או איכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, משרות, שירותים, מוצרים, ואירועים המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן כאמור נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

6.           התחייבויות המשתמש והתוכן המועלה על ידי המשתמש

6.1.               המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יישלח דרך האתר לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר ולא יעלה לאתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמעסיקים בפרט.

6.2.               יובהר למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל הקבצים והמידע המועלים במהלך תהליך העלאת פרטי המשתמש על ידי המשתמש, ולפיכך אין ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.

6.3.               המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתוכן והמידע שפרסם באתר ו/או העביר לצדדים שלישיים (לרבות משתמשים נוספים ומעסיקים המפרסמים באתר), לרבות הודעות טקסט, צ'ט קטעי וידאו, תמונות וכיוצא בזה, בין אם תוכן זה פורסם באופן פומבי ובין אם באופן פרטי בין משתמשים ומעסיקים אחרים באתר.

6.4.               במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

6.5.               המשתמש מסכים לכך שהמפעילה רשאית, אך לא מחויבת, לבחון כל תוכן שפורסם על ידי המשתמש כחלק מהשירות. כפועל יוצר מכך, המפעילה רשאית להסיר כל תוכן, חלקי או מלא, שאינו רלוונטי לשירות ו/או אינו נכון ומדויק, וכן כל תוכן העלול לפגוע במוניטין או בשירות של המפעילה.

7.           שימוש במידע פרטי

7.1.               המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

7.2.                עם רישום המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה, לספק פרטי התקשרות שונים וכן תשובות למספר שאלות לצורכי אבטחה. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.

8.           התקשרות עם צדדים שלישיים

8.1.               עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד השלישי, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כלוח פרסומי וכצינור בלבד, לצורך העברת מידע בין משתמשים המבקשים לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר לבין מעסיקים, נותני שירותים או מפרסמי אירועים.

8.2.               המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

8.3.               הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

9.           תנאי שימוש - השמה

בנוסף לאמור בתנאי השימוש לעיל, ומבלי לגרוע מהם, לגבי מעסיקים העושים שימוש באתר ובשירותי המפעילה יחולו גם תנאי השימוש הבאים:

9.1.               המעסיק מצהיר כי האחריות לאמיתות ונכונות הפרטים אותם בחר לפרסם עם יצירת החשבון, הינו מדויק ואמתי וכי יעדכן מיד עם היוודע לו אודות מידע שהפך להיות לא שלם, לא מדויק או מטעה אלה מוטלת עליו בלבד. המעסיק מתחייב כי המשרות אותן הוא בוחר לפרסם באתר הינן משרות אמתיות ונכונות וכי אין מדובר במשרות פיקטיביות. על משתמש כאמור לעדכן את המשרות והוא מתחייב להסיר מהאתר כל משרה שהפכה ללא רלוונטית, מכל סיבה שהיא, בין אם המשרה אוישה ובין אם לאו.

9.2.               בכל מודעה יפורסם תפורסם משרה אחת לתפקיד אחד בלבד. מובהר, כי חל איסור מוחלט לפרסם מספר מודעות עבור משרה ספציפית, וכן לעשות שימוש באתר ובשירותיו, לרבות בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות שבו, לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של המפרסם ו/או צדדים שלישיים, למעט פרסום המודעה עצמה.

9.3.               המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה מעסיק באתר המפעילה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, אם וככל שהמעסיק האמור לא עמד בתנאי התשלום של שירותים אשר נרכשו על ידו ו/או קיים לו חוב כספי כלפי המפעילה אשר טרם הוסדר במלואו. שיקול הדעת המוחלט בעניין זה יהיה מסור למפעילה ולה בלבד.

9.4.               מובהר כי השירות אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של המעסיק ואינו מהווה ייעוץ מקצועי. מעסיק המתקשר עם צד ג' כלשהו, לרבות משתמש בשירות, בהסתמך על מידע שהועבר לו על ידי משתמש כאמור, צד ג' כלשהו ו/או המפעילה, יישא באחריות הבלעדית לתוצאות פעולותיו. בנוסף, למפעילה אין ערבות להתאמה בין משתמשי קצה המחפשים עבודה למעסיקים המפרסם באתר.

9.5.               תשומת לב המעסיק מופנית להוראות סעיף 8 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988, האוסר פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה, או דרושים, שיש בה משום הפליה על פי הוראות חוק זה. מעסיק המפרסם בניגוד להוראות חוק זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית ויישא בכל התוצאות.

9.6.               כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באתר מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. לנוחות המשתמשים מוצגות המשרות באתר, בין היתר, על-פי פילוח קטגורי. פילוח זה נעשה לצורכי נוחות החיפוש בלבד ואין בו, בשום צורה ואופן שהוא, כדי למנוע את פנייתו של מי מבין המנויים באתר לכל משרה המפורסמת בו, ללא יוצא מן הכלל, שכן כאמור, כל המשרות באתר מכוונות לכל.

10.           תנאי שימוש נותני שירותים ומפרסמי אירועים

בנוסף לאמור בתנאי השימוש לעיל, ומבלי לגרוע מהם, לגבי נותני שירותים ומפרסמי אירועים העושים שימוש באתר ובשירותי המפעילה יחולו גם התנאים הבאים:

10.1.            נותן השירותים ו/או מפרסם האירוע מצהיר כי האחריות לאמיתות ונכונות הפרטים אותם בחר לפרסם עם יצירת החשבון, הינו מדויק ואמתי וכי יעדכן מיד עם היוודע לו אודות מידע שהפך להיות לא שלם, לא מדויק או מטעה אלה מוטלת עליו בלבד. המעסיק מתחייב כי המשרות אותן הוא בוחר לפרסם באתר הינן משרות אמתיות ונכונות וכי אין מדובר במשרות פיקטיביות. על משתמש כאמור לעדכן את המשרות והוא מתחייב להסיר מהאתר כל משרה שהפכה ללא רלוונטית, מכל סיבה שהיא, בין אם המשרה אוישה ובין אם לאו.

10.2.            האחריות לתכנים הפרסומיים ופרטי המידע במודעה/ות, ללא יוצא מן הכלל, תהיה כולה של נותן השירותים ו/או מפרסם האירוע בלבד, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בענין זה.

10.3.            מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומאחריותו של נותן השירותים ו/או מפרסם האירוע על מלוא התכנים הפרסומיים, המפעילה תהיה רשאית לסרב לספק את הפרסום, במידה ולפי שיקול דעתה תהיה מניעה, מכל סיבה שהיא, לפרסם תכנים מסוימים. המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה מעסיק באתר המפעילה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, אם וככל שהמעסיק האמור לא עמד בתנאי התשלום של שירותים אשר נרכשו על ידו ו/או קיים לו חוב כספי כלפי המפעילה אשר טרם הוסדר במלואו. שיקול הדעת המוחלט בעניין זה יהיה מסור למפעילה ולה בלבד.

10.4.            למען הסר ספק, ככל שנותן השירותים ו/או מפרסם האירוע מצרף לתכנים הפרסומיים תכנים ויזואליים (כגון צילומים, איורים או עיצובים גרפיים), הרי שהוא אחראי בלעדי לכך שפרסום התכנים נעשה כדין, וללא פגיעה בזכותו של אחר. נותן השירותים ו/או מפרסם האירוע ישפה את המפעילה בגין כל טענה שתופנה כלפיה בהקשר זה, לרבות בנושא אי מתן קרדיט ליוצר.

10.5.            המפעילה רשאית להפסיק את השימוש שעושה נותן שירותים ו/או מפרסם אירועים באתר המפעילה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, אם וככל שנותן שירותים ו/או שמפרסם אירועים האמור לא עמד בתנאי התשלום של שירותים אשר נרכשו על ידו ו/או קיים לו חוב כספי כלפי המפעילה אשר טרם הוסדר במלואו. שיקול הדעת המוחלט בעניין זה יהיה מסור למפעילה ולה בלבד.

10.6.            מובהר כי השירות אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של נותן שירותים ו/או מפרסם אירועים ואינו מהווה ייעוץ מקצועי להם או למשתמשי הקצה. נותן שירותים ו/או מפרסם אירועים המתקשר עם צד ג' כלשהו, לרבות משתמש קצה, בהסתמך על מידע שהועבר לו על ידי משתמש כאמור, צד ג' כלשהו ו/או המפעילה, יישא באחריות הבלעדית לתוצאות פעולותיו.

11.           מנוי לאתר

11.1.            השימוש בשירותים המוצעים באתר, חלקם או כולם, כרוך בתשלום מסוגים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעתה של המפעילה, ויפורסמו באתר מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לעניין מפרסמים הרוכשים חבילות מתחדשות - דמי המנוי החודשיים ייגבו מראש מדי חודש בחודשו, בהתאם לאמצעי התשלום הנבחר, כל עוד לא בוטל המנוי, הופסק,  או הוקפא כאמור בסעיף 11 זה, ותשלומם מאפשר פרסום משרות כפי המפורט בחבילה שרכשו.

11.2.            ביטול, הפסקה או הקפאה:

11.2.1.                            המשתמש רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי לאתר בפקס 077-2014622 או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@geekmedia.co.il או באמצעות פניה בדואר אל המפעילה (חברת גיק מדיה תקשורת מקוונת בע״מ) לכתובת הנחושת 6, רמת החייל, תל-אביב, 6971070 (להלן: "הודעת הביטול").

11.2.2.                            המפעילה תחדל לחייב את המנוי בדמי המנוי החודשיים לאתר, לפי העניין, בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול, ובמידה והודעת הביטול נמסרה בדואר רשום - בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול למשלוח ("הביטול"). יודגש כי מפעילת האתר לא תגבה סכום כלשהו כדמי ביטול.

11.2.3.                            אם בוטל המנוי הרלוונטי במהלך החודש שעבורו שולמו דמי המנוי, יינתן למנוי החזר יחסי בלבד של דמי המנוי, בתוך 14 ימים מיום מסירת הודעת הביטול, וזאת בעבור התקופה שממועד הביטול ועד לסוף החודש עבורו שולמו דמי המנוי. לא יינתן החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום ואשר קדמה למועד הביטול

11.2.4.                            מנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על רצונו להפסיק את המנוי, כך שהוא יוכל להמשיך ולעשות שימוש בשירותים עד תום אותו חודש קלנדרי ומהחודש העוקב לא יחויב בגין המנוי, וזאת באמצעות פנייה לעמוד "ההגדרות שלי" או באמצעות פניה לשירות הלקוחות בפקס 077-2014622 או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובתinfo@geekmedia.co.il

11.2.5.                            מנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על רצונו להקפיא את המנוי, באמצעות פניה לשירות הלקוחות בפקס 077-2014622 או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@geekmedia.co.il. במקרה של הקפאה, יישמרו למנוי מספר המודעות הנותרות ממועד הודעת ההקפאה ועד לתום חודש המנוי אשר שולם, לשימוש עתידי, בכל עת. הפשרת מודעות מוקפאות תתאפשר רק ברצף אחד ובאופן חד פעמי. לא ניתן להקפיא שנית ימים שהופשרו.

11.2.6.                            ברכישת מנוי כמפורט בסעיף 11 זה, נותן הרוכש הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה, וכל עוד לא בוטל המנוי, כמפורט בתנאי שימוש אלה. המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי בהתאם וכפוף לתנאי שימוש אלה.

11.3.            המחירים של שירותי המפעילה, ככל שהם מתייחסים למעסיקים, לנותני שירותים ו/או מפרסמי אירועים אינם כוללים מע"מ.

12.           תקופה וסיום

12.1.            הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד שכל המינויים שניתנו בהתאם להסכם זה, יפקעו או יובאו לסיומם.

12.2.            המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה ולבטל את מנוי המשתמש במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.

12.3.            המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

12.4.            המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אותם היא מספקת או חלק מהם באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת שירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

12.5.            ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

 

13.           כללי

13.1.            תנאי שימוש אלה, לרבות נספחיהם, מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

13.2.            מנוי המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

13.3.            המפעילה רשאית לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא יהיה כפל מבצעים והנחות.

13.4.            ידוע למשתמש העושה שימוש בשירות, כי הוא מצטרף באופן אוטומטי לרשימת התפוצה של האתר. המשתמש מאשר למפעילה לשלוח לו דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל

13.5.            שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת: info@geekmedia.co.il

13.6.            על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.